กรอบสัญลักษณ์ GD&T (FEATURE CONTROL FRAME)

กรอบสัญลักษณ์ GD&T เป็นสัญลักษณ์ในแบบงานที่ใช้ในการควบคุม Feature หรือ Feature of Size ของชิ้นงาน โดยกรอบสัญลักษณ์ GD&T จะประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของสัญลักษณ์ (Symbol Compartment) ส่วนของค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance Value Compartment) และส่วนของดาตั้มอ้างอิง (Datum Reference Compartment)

Continue reading »

การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และ สภาวะเนื้อวัสดุ ลงในแบบงาน ตอน 2 (จบ)

แบบงานด้านวิศวกรรมอาจจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ปรับปรุง (Modifier Symbol) ลงในกรอบสัญลักษณ์ GD&T (Feature Control Frame) โดยหนึ่งในสัญลักษณ์ปรับปรุงที่ถูกกำหนดลงในแบบงาน คือสภาวะเนื้อวัสดุ (Material Condition) ซึ่งจะมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ (บทความชุดนี้มี 2 ตอนคือ การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และ สภาวะเนื้อวัสดุ ลงในแบบงาน ตอน 1 และ การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และ สภาวะเนื้อวัสดุ ลงในแบบงาน ตอน 2 (จบ))

Continue reading »

การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และ สภาวะเนื้อวัสดุ ลงในแบบงาน ตอน 1

หลายต่อหลายครั้งที่ผู้เขียนแบบมีคำถามเกิดขึ้นว่า เราจะกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ลงในแบบงานอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ขนาดและสัญลักษณ์ GD&T จะถูกกำหนดลงไปที่ Feature และ Feature of Size เป็นหลัก โดยจะมีการกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T ดังต่อไปนี้ (บทความชุดนี้มี 2 ตอนคือ การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และ สภาวะเนื้อวัสดุ ลงในแบบงาน ตอน 1 และ การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และ สภาวะเนื้อวัสดุ ลงในแบบงาน ตอน 2 (จบ))

Continue reading »

การคำนวณค่าความเบี่ยงเบนของตำแหน่ง (Tolerance of Position)

การควบคุมความเบี่ยงเบนของตำแหน่ง (Tolerance of Position) เป็น GD&T ที่มีการกำหนดใช้ ในแบบงานบ่อยครั้งที่สุด เป็น GD&T ที่ใช้ในการควบคุมตำแหน่งของ Feature of Size ได้แก่ ระนาบกลาง (Center Plane) แกนกลาง (Center Line) และจุดกึ่งกลาง (Center Point)

Continue reading »

รู้จักกับ สภาวะเนื้อวัสดุมากสุด หรือ MMC

หลายๆ ครั้งในแบบงาน เราจะเห็นสัญลักษณ์พิเศษในส่วนของค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance Value Compartment) หรือส่วนของดาตั้มอ้างอิง (Datum Reference Compartment) ซึ่งสัญลักษณ์พิเศษเหล่านี้จะเรียกว่า สัญลักษณ์ปรับปรุง (Modifier Symbol)

Continue reading »

การวิเคราะห์ Tolerance of Position ตอน 4

การควบคุมแบบ Composite Control จะมีการกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน 2 ส่วน การควบคุมในส่วนบนเป็นการควบคุมที่เรียกว่า Pattern Locating Tolerance Zone Framework หรือ PLTZF ซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งการจัดวางทิศทาง (Orientation) และการจัดวางตำแหน่ง (Location) ส่วนการควบคุมในส่วนล่างเป็นการควบคุมที่เรียกว่า Feature Relating Tolerance Zone Framework หรือ FRTZF ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการสั้นๆ ว่า “ฟริชซ์” (Fritz) โดยลักษณะการควบคุมแบบ FRTZF จะสามารถควบคุมได้เฉพาะการจัดวางทิศทางเท่านั้น

Continue reading »

การวิเคราะห์ Tolerance of Position ตอน 3

บทความที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่า “แกนกลาง (Center Line) ของรูเจาะทั้ง 4 จะต้องอยู่ในขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนรูปทรงกระบอกทั้ง 4 ผู้ตรวจสอบจึงจะตัดสินใจยอมรับ (Accept) ชิ้นงานนี้” ดังนั้นผู้ตรวจสอบจะต้องทราบว่าขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance Zone) มีขนาดเท่าไหร่

Continue reading »

การวิเคราะห์ Tolerance of Position ตอน 2

บทความที่แล้ว (การวิเคราะห์ Tolerance of Position ตอน 1) เราวิเคราะห์ได้แล้วว่าศูนย์ของชิ้นงานอยู่ที่ตำแหน่งไหนและกรอบดาตั้มอ้างอิง (Datum Reference Frame, DRF) เพื่อใช้ในการทำงานเป็นอย่างไร คราวนี้เรามาวิเคราะห์ขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบ (ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์เพื่อออกแบบ Functional Gauge ถ้าจะวิเคราะห์แบบงานเพื่อออกแบบ Gauge ตรวจสอบต้องวิเคราะห์อีกลักษณะหนึ่ง)

Continue reading »

การวิเคราะห์ Tolerance of Position ตอน 1

บทความนี้ เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ GD&T ระดับสูง เขียนแต่เรื่องพื้นฐานเดี๋ยวจะเบื่อไปเสียก่อน จากแบบงานตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์เป็นแบบงานที่มีการกำหนด Tolerance of Position ที่มีลักษณะของการควบคุมแบบ Composite Control ซึ่งเป็นการกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ตัวเดียวในส่วนของสัญลักษณ์ แต่มีการควบคุมตำแหน่งด้วยค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน 2 ค่า มีงานที่มีการกำหนด GD&T ในลักษณะของการควบคุมแบบ Composite Control บ่อยอยู่เหมือนกัน เรื่องนี้อาจจะเขียนหลายตอนซักหน่อย เพราะต้องใช้หลายภาพในการประกอบการอธิบาย

Continue reading »

Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) ตอน 4

บทความครั้งที่แล้วที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) ตอน 3 ได้เขียนเกี่ยวกับกฎข้อที่หนึ่ง Rule #1ของ GD&T ไปแล้ว สำหรับวันนี้จะเป็นการอธิบายถึง กฎข้อที่สอง Rule #2 ของ GD&T และหลักการอื่นๆ ของ GD&T

Continue reading »
1 2