STL ไฟล์อะไรคือ

ไฟล์ STL เป็น format ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการนำข้อมูลไปทำชิ้นงาน Rapid prototype สำหรับ STL จะเก็บข้อมูลของ surface หรือ solid ในรูปของสามเหลี่ยมรูปเล็กๆ แล้วเอาสามเหลี่ยมเล็กๆ จำนวนมากมาประกอบกันจนเป็น 3D model จากรูปด้านล่าง ถ้าต้องการ 3D ของรูปสี่เหลี่ยมทรงตัน ตามรูปที่ 1 ก็จะประกอบด้วยรูปทรงตันสามเหลี่ยมจำนวน 12 รูป ตามรูปที่ 2 สำหรับรูปที่ซับซ้อนขึ้น ตามรูปที่ 3 ก็จะประกอบด้วยรูปทรงตันสามเหลี่ยมขนาดเล็ก จำนวนมาก

Continue reading »

กลยุทธ์การสร้างแบบจำลอง (Modeling strategy)

สำหรับคนที่ทำงานด้าน 3D Modeling สิ่งที่เป็นปัญหาและทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เพราะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ 3D Modeling ไม่มากก็น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะมากซะด้วย โดยเฉพาะในขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ product development ที่การเปลี่ยนแปลงในการออกแบบจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เทคโนโลยีของ CAD และ 3D Modeling ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้ประโยชน์กับงานได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ทำให้สามารถช่วยแก้ความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาที่พูดไปแล้วข้างต้นได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่ทำงานว่าจะสามารถเลือกใช้เทคนิคในการสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมกับงานที่ทำได้มากแค่ไหน

Continue reading »