รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 1

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

glossary

บทความในชุดนี้มี 9 ตอนดังนี้

A

Axis : คือแกนในระบบโคออดิเนต ก็จะมี แกน X, Y, Z ใช้คำเดียวกันทั้งในระบบ CAD/CAM software และ CNC

Absolute System : เป็นระบบในการระบุตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ นั่นคือตำแหน่งที่บอกหรือระบุ จะเทียบกับจุดดาตัมหรือจุด (0,0,0) ทุกครั้ง ทั้งในการป้อนข้อมูลและการอ่านค่าจากเครื่อง ใช้คำเดียวกันทั้งในระบบ CAD/CAM software และ CNC

APT Programming : ย่อมาจาก Automatically Programmed Tools เป็นโปรแกรมช่วยสำหรับทำงานแบบหลายแกนหรือ multi-axis เป็นโปรแกรมดั่งเดิมพื้นฐานของ NC programming ที่พัฒนาเพื่อการอากาศยาน

Alphanumeric : ระบบของรหัสที่ประกอบด้วยตักอักษร A-Z และตัวเลข 0-9

Auxiliary Function : เป็นฟังก์ชั่นของ CNC ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ตามแนวแกน เการเปลี่ยนทูลหรือมีดกัด เปิดปิด น้ำยาหล่อเย็น เปิดปิด การหมุนของสปินเดิล

B
Backlash : คือระยะคลอน (relative movement between interacting mechanical parts as a result of looseness)

Bezier curve : เป็นเส้น curve และ surface ที่สร้างจากสมการแบบโพลีโนเมียล polynomial จุดควบคุมรูปร่างของเส้น curve และ surface คือจุดกึ่งกลาง

Bi-cubic spline (B-spline) : เป็นเส้น curve และ surface ที่สร้างจากสมการแบบ interpolation

Bill of materials (BOM) : ย่อมาจาก Bill of material คือรายการแสดงรายละเอียดหรือส่วนประกอบของชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องจักร ก็จะมี รายการแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักร หรือ แม่พิมพ์ ก็จะมี ก็จะมี รายการแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ ตู้เย็น ก็จะมี รายการแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนประกอบของตู้เย็น BOM นี้มักจะเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระว่างแผนกออกแบบ ผลิต และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Boolean : เป็นฟังก์ชั่นในการ เพิ่ม additional, ลบ difference และ intersection ใน solid modelling ใช้ในการสร้างและแก้ไขชิ้นงาน

Boundary Representation (B-rep) : ใน solid modeling B-rep คือ ขอบ faces หรือจุดยอดของ object

C
CAD : ย่อมาจาก Computer Aided Design แปลว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

CAE : ย่อมาจาก Computer Aided Engineering แปลว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต ในงานวิศวกรรม

CAM : ย่อมาจาก Computer Aided Manufacturing แปลว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

Canned Cycle : เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่เหมือน macro หรือโปรแกรมย่อย เพราะใน 1 คำสั่งจะมีหลายการเคลื่อนที่ของมีดกัดเกิดขึ้น เช่น G83

Canned Cycle กลุ่มคำสั่ง
N70 G98 G83 X1. Y1. Z-1.04 R0.06 Q0.15 P0 F9.N75 G80 N70 Z0.06
N75 Z0.04
N80 G01 Z-0.19 F9.
N85 G00 Z0.06
N90 Z-0.11
N95 G01 Z-0.34
N100 G00 Z0.06
N105 Z-0.26
N110 G01 Z-0.49.
N115 G00 Z0.06
N120 Z-0.41
N125 G01 Z-0.64.
N130 G00 Z0.06
N135 Z-0.56
N140 G01 Z-0.79
N145 G00 Z0.06
N150 Z-0.71
N155 G01 Z-0.94.
N160 G00 Z0.06
N165 Z-0.86
N170 G01 Z-1.04.
N175 G00 Z0.25

Chip : เศษโลหะหรือวัสดุ ที่เกิดจากการกัดงาน

CL Data : ข้อมูลที่แสดงเกี่ยวตำแหน่งของมีดกัดงาน

Cloud of points : กลุ่มของจุดหรือตำแหน่ง (x,y,z) ที่ได้จากเครื่อง 3D scanner หรือ digitizer ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถแปลงเป็น surfce เพื่อใช้ใน 3D model ได้ และใช้กันบ่อยในงาน reverse engineering

CNC : ย่อมาจาก Computerized Numerical Control แปลว่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมการเคลื่อนที่เชิงตัวเลขของเครื่องจักร

Command : คือคำสั่งในโปรแกรมหรือ software

Compile : คือการรันโปรแกรม เพื่อแปลงโปรแกรมที่เราเขียนไปเป็นภาษาเครื่องจักร

Console : คือส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน หรือส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกคำสั่งต่างๆ ได้นั่นเอง

Constraints : คือความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตของวัตถุต่างๆ เช่น tangent ใช้ระหว่างเส้นตรงกับวงกลมหรือส่วนโค้ง เพื่อบอกว่าเส้นตรงสัมผัสกับวงกลมหรือส่วนโค้งที่จุดที่ ตั้งฉากกับทิศทางจากจุกศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวง ที่จุดนั้นๆ ซึ่ง constraints มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดรูปร่างของ 3D และมีส่วนสำคัญมากกับการทำ 3D modeling แบบ parametric

CDC : ย่อมาจาก Cutter Diameter Compensation คือระบบในการชดเชยค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของมีดกัดงาน

Cutter Offset : ระยะทางระหว่างชิ้นงานถึงจุดศุนย์กลางของมีดกัดงาน หรือคือค่า รัศมีของมีดกัดงานนั่นเอง

Cutter Path : เส้นทางเดินของมีดกัดงาน คิดที่จุดศูนย์กลางของมีดกัดงาน

Cycle : คือรอบของการทำงานที่ซำ้ๆ

รอหมวดตัวอักษรที่เหลือในบทความต่อๆ ไปนะคะ

ที่มาบางส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากที่นี่ microsystemsgeorgia.com