Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) ตอน 4

บทความครั้งที่แล้วที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) ตอน 3 ได้เขียนเกี่ยวกับกฎข้อที่หนึ่ง Rule #1ของ GD&T ไปแล้ว สำหรับวันนี้จะเป็นการอธิบายถึง กฎข้อที่สอง Rule #2 ของ GD&T และหลักการอื่นๆ ของ GD&T

Rule #2

RFS จะเป็น เงื่อนไขบังคับหรือ default condition ของ tolerance และการอ้างอิงถึง datum (ตามความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้)

สำหรับค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งหรือ Tolerance of position แล้ว RFS อาจจะเป็นหรือไม่เป็นเงื่อนไขบังคับหรือ default condition ของ tolerance และการอ้างอิงถึง datum (ตามความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้)

gd-and-t-rule2

หลักการของ GD&T (GD&T Concepts)

Basic Dimension

gd-and-t_basic-dimension_1

เป็นค่าของการบอกขนาดของขนาดในอุดมคติหรือาจเรียกว่า ค่าตามทฤษฎี หรือค่าที่ต้องการให้ชิ้นงานจริงๆ มีค่าตามนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าในรูปแบบของ Size, profile, orientation หรือว่า location ของทั้ง feature of size และของ target datum การระบุ basic dimension ใน drawing ทำได้โดยใส่สี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบ dimension ที่ต้องการ การกำหนด basic dimension ให้กับ feature of size ใดๆ ก็ตามจะต้องมีการกำหนด geometric tolerance ให้กับ feature of size นั้นๆ ด้วย

การใช้งาน Basic Dimension

  • ใช้เพื่อบอกค่าตามทฤษฎี หรือค่าที่ต้องการให้ชิ้นงานจริงๆ มีค่าตามนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าในรูปแบบของ Size, profile, orientation หรือว่า location ของ feature of size
  • ใช้เพื่ออธิบายการอ้างอิงถึง target datum

gd-and-t_basic-dimension_2

ในตัวอย่างด้านบนเป็นการกำหนด Basic dimension ให้กับตำแหน่งของรู และนอกจากนั้นยังมีการกำหนด geometric tolerance เพื่อเป็นการบอกว่าตำแหน่งจริงๆ ของรูสามารถคลาดเคลื่อนไปจาก basic location ได้เท่าไหร่

gd-and-t_basic-dimension_3

สำหรับตัวอย่างด้านบนเป็น ตัวอย่างการใช้ Basic dimension กับ target datum ในกรณีนี้จะไม่จำเป็นต้องมี geometric tolerance

สำหรับวันนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับกฎข้อที่สอง Rule #2 ของ GD&T และ หลักการข้อแรกของ GD&T ไปแล้วคือ Basic Dimension บทความต่อๆ ไปจะเป็นการอธิบายถึงหลักการในข้ออื่นๆ ของ GD&T (GD&T Concepts)