FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) คืออะไร

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ คือ

FMEA

เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในด้านการออกแบบหรือกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการระบุถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได้ในกิจกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษระดับความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุถึงวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าวและตรวจสอบประสิทธิผลของการป้องกัน FMEA มี 2 ชนิดใหญ่ด้วยกันคือ

 1. FMEA ด้านการออกแบบ กิจกรรมที่สร้างขึ้นในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพิจารณา คุณสมบัติของสินค้าตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า และสามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย
 2. FMEA ด้านกระบวนการ เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งสาเหตุและกลไกในการเกิดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตการทำ FMEA จะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ (Process) สามารถกล่าวได้ว่า FMEA คือ กิจกรรมที่มีการจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบและเป็นไปเพื่อ
  • พิจารณาและประเมินลักษณะข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อบกพร่องนั้น
  • จากนั้นจึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถกำจัด หรือ ลดโอกาสเกิดข้อบกพร่องข้างต้น
  • จัดทำกระบวนการที่กล่าวผ่านมาแล้วข้างต้นให้เป็นเอกสารในปัจจุบัน แนวโน้มของการพัฒนาด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมคือ การปรับปรุบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านที่เป็นไปได้ ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในการนำเอา FMEA มาเป็นวินัยทางด้านเทคนิค เพื่อการบ่งชี้และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องลง ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ factor หนึ่งที่สำคัญที่สุดในการนำ FMEA มาใช้ก็คือระยะเวลาที่ทำ FMEA หมายความว่า FMEA ควรทำก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้น

สำหรับกระบวนการ (PFMEA) จะถูกจัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการผลิตขึ้นจริง และเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานของรูปแบบของการเสียหลัก พร้อมกับสาเหตุของการเสีย (FMEA) จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระทำที่จะเป็นการป้องกันข้อบกพร่อง และไม่ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่อาจเสียหรือไม่ทำงานตามที่อาจจะเสียหรือไม่ทำงานตามที่ออกแบบไว้ไปถึงมือลูกค้า วัตถุประสงค์ของ (FMEA) สำหรับกระบวนการคือ การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของการออดแบบผลิตภัณฑ์เทียบกับกระบวนการผลิต หรือกระบวนการประกอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นไปตามการแก้ไขสามารถที่จะจัดทำขึ้นเพื่อที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ (FMEA) ยังทำ ให้เกิดจัดทำ เอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนา กระบวนการผลิตกระบวนการประกอบ หรือโรงงานขึ้นอีกด้วย (FMEA) สำหรับกระบวนการประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์หลักที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเสียของกระบวนการ
 2. ประเมินกระทบต่อลูกค้าเมื่อมีการเสียเกิดขึ้น
 3. บ่งชี้ถึงตัวเลขแปรกระบวนการที่จะต้องถูกควบคุมเพื่อลดการเกิดการเสียหาย หรือการตรวจจับการเสียหาย
 4. พัฒนารายการของระดับของรูปแบบของการเสียหลัก ซึ่งหมายถึงการจัดทำระบบการให้ลำดับความสำคัญสำหรับการพิจารณากิจกรรมเพื่อการแก้ไข
 5. จัดทำเอกสารของผลลัพธ์ของกระบวนการผลิตหรือประกอบ

ในการทำงานเกี่ยวกับ (FMEA) นั้นจะใช้ (PFMEA) กับชิ้นงาน / กระบวนการใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นงาน / กระบวนการใหม่และเมื่อนำเอาชิ้นงาน / กระบวนการไปใช้ในการทำงานหรือสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งผู้จะที่จะต้องจัดทำก็คือ วิศวกรแผนกวิศวกรรมกระบวนการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ในระหว่างการเริ่มต้นกระบวนการของ (FMEA) วิศวกรผู้รับผิดชอบจะต้องทำงานร่วมกับตัวแทนจากทุก ๆ แผนกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรจะรวมไปถึงแผนกประกอบ ผลิต วัสดุ ควบคุมคุณภาพให้บริการและจัดหา และแผนกประกอบที่อยู่ต่อจากกระบวนการนี้ (PFMEA) สมมติว่าผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ออกแบบมานั้นจะเป็นไปตามความต้องการของการออกแบบ การเสียที่สำคัญซึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการออกแบบไม่ดีนั้นจะไม่ถูกรวมอยู่ใน (PFMEA) ซึ่งการบ่งชี้ผลกระทบ และวิธีการควบคุม ได้ถูกรวบรวมอยู่แล้วใน (DFMEA)