การทำ Combine Bodies ด้วย SolidWorks

คำสั่ง Combine bodies สามารถใช้ในการรวม solid bodies หลายๆ อัน เข้าเป็น solid bodies อันเดียวกัน สำหรับในตัวอย่างนี้เป็นการแสดงวิธีการสร้าง snow board โดยการใช้ combine bodies commands

โดยการแบ่งมุมมองออกเป็น Top view และ side view และทำการแยกทำ extrude ของ solid body ของแต่ละ view ออกมา เมื่อเราทำการ combine ส่วนที่เกินออกไป จากส่วนที่ซ้อนทับกัน ของทั้งสอง solid body จะถูกตัดออกไป เหมือนกับ concept ในการทำ intersect ของ Boolean operation

เริ่มด้วยการสร้าง Sketch ใหม่บน Top plane แล้วใช้ Spline commands ในการสร้าง sketch ทำการสร้างรูปร่างที่เห็นจาก top view ของ snow board ให้ได้ออกมาตามรูปด้านล่าง อาจจะสร้าง sketch ออกมาที่ขนาด 500mm x 90mm เพื่อให้ได้ snow board ที่พอเหมาะออกมาในตอนท้าย เมื่อได้ sketch ตามที่ต้องการแล้ว ก็ออกจาก sketch

solidwork_combine_1

เลือกที่ Feature tab ที่อยู่ใน CommandManager และเลือก Extruded Boss/Base หรือเลือก Boss/Base – Extrude จาก Insert menu แล้วทำการ extrude sketch ที่เราได้สร้างไว้บน top plane ด้วยความสูง 90 mm (blind distance) ตามรูปด้านล่าง แล้วกด OK เพื่อทำการสร้าง extrude body

solidwork_combine_2

ทำการสร้างอีก Sketch ที่ side view หรือ right plane โดยใช้ Spline commands ในการสร้าง sketch ทำการสร้างรูปร่างที่เห็นจาก side view ของ snow board ให้ได้ออกมาตามรูปด้านล่าง เมื่อได้ sketch ตามที่ต้องการแล้ว ก็ออกจาก sketch

solidwork_combine_3

เลือกที่ Feature tab ที่อยู่ใน CommandManager และเลือก Extruded Boss/Base หรือเลือก Boss/Base – Extrude จาก Insert menu แล้วทำการ extrude sketch ที่เราได้สร้างไว้บน right plane โดยตั้งค่าของการ extrude ตามนี้ Direction 1 กำหนดเป็น mid plane กำหนด depth = 120mm จากนั้นทำการ uncheck ที่ merge result เพื่อให้ extrude bodies ทั้ง 2 อันที่สร้างออกมาแยกจากกัน ขั้นต่อไปทำการตั้งค่า Thin feature เป็น mid plane และกำหนด thickness = 5mm ตามรูปด้านล่าง

solidwork_combine_4

กด OK เพื่อทำการสร้าง extrude body ตามรูปด้านล่าง

solidwork_combine_5

เมื่อได้ Solid bodies ครบทั้ง 2 อันแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำการ combine โดยเลือก Features – Combine จาก Insert menu จากนั้นใน Combine PropertyManager เลือก Common ที่อยู่ใน Operation type และใน Bodies to combine ทำการเลือก solid bodies ทั้ง 2 อันที่อยู่ใน graphics area เราสามารถทำการ Show preview เพื่อดูผลที่ต้องการได้ จากนั้นกด OK

solidwork_combine_6

จะได้ Snow board ตามที่ต้องการตามรูปด้านล่าง

solidwork_combine_7

ที่มา : aboutsolidworks (http://www.aboutsolidworks.com/combine.htm)