CATIA V5 Tip & Technique ตอน 2

CATIA V5 Tip & Technique สำหรับวันนี้เป็นตอนที่ 2 สามารถอ่านตอนแรกได้ที่ CATIA V5 Tip & Technique ตอน 1

Tip #1

การสร้าง Hole โดยการอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของ hole อื่นๆ ที่อยู่ใน block หรือ plate เดียวกัน ด้วยคำสั่ง Hole feature ของ CATIA V5

สามารถทำการสร้าง Hole ที่อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของ Hole อื่นๆ ที่อยู่ใน block หรือ plate เดียวกัน ได้ดังนี้

catia-v5-tip-3

  1. เลือก Hole command
  2. เลือก Face ของ block หรือ plate
  3. จากนั้นเลือกที่ Sketcher icon
  4. แล้วทำการกำหนด constraints โดยกำหนดขนาดในแนว horizontal และ vertical ระหว่างจุดศูนย์กลางของ Hole ที่ต้องการใช้เป็น Hole ในการอ้างอิงตำแหน่ง กับจุดศูนย์กลางของ Hole ใหม่ที่กำลังจะสร้าง จากนั้นใส่ค่าที่ต้องการ
  5. ออกจาก sketcher work-bench แล้วกด OK ที่ Hole dialog-box
  6. Hole ใหม่จะถูกสร้างขึ้น โดยที่มีตำแหน่งของจุดศูนย์กลางอ้างอิงมาจาก Hole ที่เราได้ทำการเลือกให้มาเป็น reference

ข้อดีของวิธีการกำหนดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของ Hole โดยการอ้างอิงจาก Hole อื่นๆ คือกรณีที่ Hole ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ตามขนาดที่เราระบุใน dimension ของ sketcher ไม่ว่าจะระบุเป็นตัวเลขหรืออาจระบุเป็นสมการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบจะทำให้เกิดการเปลี่ยนกับ Hole นี้เอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอีกครั้ง ทำให้การออกแบบและทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

Tip #2

การสร้างมุมต่างๆ ของ Profile ที่มีรูปร่างซับซ้อนให้มีขนาดของรัศมีหรือ radius ที่เท่ากันและมีความสัมพันธ์กันใน sketcher ของ CATIA V5

เราสามารถทำการสร้างมุมต่างๆ ของ Profile ที่มีรูปร่างซับซ้อนให้มีขนาดของรัศมีหรือ radius ที่เท่ากันและมีความสัมพันธ์กันได้โดยการเลือก point ทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียว ตามวิธีการดังนี้

  1. ทำการสร้าง profile ที่ต้องการใน CATIA V5 Sketcher เช่นในตัวอย่างในรูปด้านล่าง

catia-v5-tip-4-1

  1. ทำการ Multi-select เพื่อเลือก point ทั้งหมดที่เป็น point ที่อยู่ที่มุมของ profile แล้วทำการเลือก Corner icon จากนั้นพิมพ์ค่าของรัศมีหรือ radius ที่ต้องการลงไป

catia-v5-tip-4-2

  1. จากนั้น corner ที่เป็นมุมของ point ทั้งหมดที่ได้ทำการเลือกและใส่ค่ารัศมีหรือ radius ลงไปจะถูกสร้างขึ้น ตามรูปด้านล่าง

catia-v5-tip-4-3

  1. ถ้าต้องการแก้ไขค่าของรัศมีหรือ radius ของ corner ทั้งหมดในขั้นตอนเดียว เพียงแค่ double click ที่มุมแรกที่ได้ทำการเลือก สามารถสังเกตได้โดยที่มุมแรกจะไม่มีสัญลักษณ์ f(x) และทำการพิมพ์ค่าของรัศมีหรือ radius ใหม่ที่ต้องการลงไป แล้ว corner จะถูกสร้างใหม่ ตามรูปด้านล่าง

catia-v5-tip-4-4

Corner ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นบน profile ตามวิธีนี้ จะมีค่าของรัศมีหรือ radius เท่ากับ corner แรก ที่ทำการเลือก ตามสูตรหรือความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนค่าของ corner ใดๆ ก็สามารถไปแก้ไขหรือลบสูตรหรือความสัมพันธ์นั้นๆ ออกไป แล้ว corner นั้นก็จะถูกแยกออกจากกลุ่มของ corner ที่มีสูตรหรือความสัมพันธ์กันตาม corner แรก

Reference image from ascendbridge.com