PDM และ PLM คืออะไร ตอน 2 (จบ)

จากบทความที่แล้ว PDM และ PLM คืออะไร ตอน 1 ได้พูดถึงความหมายของ PDM และ PLM ไปแล้ว ในวันนี้จะมาต่อกันในเรื่องของ function ต่างๆ ของ PDM และ PLM

pdmrelease

การทำงานหรือ Function ที่เหมือนกันของ PDM และ PLM
Document management หรือการจัดการกับเอกสาร : ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น CAD Model, Drawing, BOM และข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนกลางหรือส่วนย่อยของระบบ ด้วยเหตุนี้เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บในที่เดียวกัน ทำให้ทุกคนที่มี authorized สามารถเข้ามาจัดการหรือดึงข้อมูลเดียวกันในส่วนที่ต้องการไปใช้ได้

Process and work flow management หรือการจัดการกับขั้นตอนและระบบการส่งข้อมูล : ระบบ PDM และ PLM จะทำการตั้งค่า permission สำหรับ user แต่ละคนไม่เท่ากันเพื่อสิทธิ์ในการเขาถึงข้อมูลและสิทธิ์ในการติดต่อไปยังส่วนอื่นๆ ของระบบ เพื่อเป็นการควบคุมให้ข้อมูลและการสื่อสารต่างๆของระบบมีประสิทธิภาพ

Product structure management หรือการจัดการกับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ : ระบบ PDM และ PLM จะทำการเชื่อมโยงชิ้นส่วนทั้งหมดเข้ากับ Bill of material หรือ BOM เมื่อ user ทำการเปลี่ยนแปลงกับชิ้นส่วนจากจุดใดจุดหนึ่งของระบบ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังจุดอื่นๆ และทำให้เห็นผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันทีจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
Part management หรือการจัดการกับชิ้นส่วน : ระบบ PDM และ PLM จะมีการจัดการให้สามารถนำชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐานหรือชิ้นส่วนที่ได้ทำการออกแบบไว้แล้วและอยู่ในระบบไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

การทำงานหรือ Function เพิ่มเติมของ PLM
PLM is broader : PLM เป็นระบบใหญ่ที่รวมข้อมูลจากหลายแผนกเข้าด้วยกัน และนอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อมูลจากหลายๆ plant การผลิตที่อยู่คนละที่หรือคนละประเทศ สามารถใช้ CAD software หลายๆ ตัวใน PLM ระบบเดียวกัน แต่ในขณะที่ PDM จะสามารถใช้ CAD software ได้เพียงตัวเดียวและข้อมูลที่จัดเก็บจะเกี่ยวข้องกับ CAD data เป็นหลัก

Development platform : ระบบ PLM จะมีรูปแบบเป็น web based platform ในขณะที่ PDM จะเป็นระบบเฉพาะ
Cost : ราคาของระบบ PLM จะแพงมากเมื่อเทียบกับระบบ PDM ดังนั้นองค์กรที่จะพัฒนาใช้ระบบ PLM จึงมักจะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมี plant การผลิตอยู่หลายๆ ที่

ดังนั้นสามารถพูดได้ว่า Product Data Management หรือ PDM คือระบบย่อยของ Product Lifecycle Management หรือ PLM และ PDM จะเน้นไปที่การจัดการกับข้อมูลประเภท CAD data และมักจะเป็นแผนกออกแบบที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูล CAD data ของ PDM แต่ในขณะที่ข้อมูลของ PLM จะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและหลายแผนกในการจัดการข้อมูล