PDM และ PLM คืออะไร ตอน 1

Product Data Management (PDM) และ Product Lifecycle Management (PLM) เป็นสองระบบสำหรับจัดการกับข้อมูลต่างๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกนำมาใช้มากในปัจจุบัน ทั้งสองระบบเน้นไปที่การจัดการกับข้อมูลเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ (product management) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (product design and management)

Product Data Management (PDM) คืออะไร
Product Data Management หรือระบบ PDM ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต (product data, process knowledge) โดยมีระบบการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความความปลอดภัย (secure data exchange) ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนคือ วิศวกรออกแบบ (design engineer), ผู้จัดการโครงการ (project managers), ผู้จัดการฝ่ายขาย (sales mangers), ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC managers) และผู้ใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ทุกฝ่ายสามารถเก็บและเรียกใช้ข้อมูลระหว่างกันได้

ข้อมูลที่ระบบ PDM ทำการจัดเก็บคือ CAD Model, Drawing, BOM และข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดูภาพรวมของ PDM ได้จากรูปด้านล่าง
pdm_processes

Product Lifecycle Management (PLM) คืออะไร
Product Lifecycle Management หรือระบบ PLM คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ (lifecycle) โดยทำการรวมเอาเครื่องมือซอฟต์แวร์ทั้งหลาย (software tools), ฐานข้อมูล (database), และเทคนิคการจัดการ (management technique)

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือ Lifecycle ประกอบด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดในการออกแบบ (conceptual design), ข้อมูลการออกแบบ (design), ขั้นตอนการผลิต (manufacturing), ข้อมูลเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ (usages)

การจะพัฒนาระบบ PLM ออกมาให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง หรือทุกฝ่ายที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากภาพด้านล่างจะเห็นว่า PDM คือระบบหนึ่งที่อยู่ใน PLM หรือจะเรียกว่าเป็น module ย่อยของ PLM ก็ได้
plm-pdm

มาถึงตอนนี้คงเริ่มเข้าใจกันแล้วว่า PDM และ PLM คืออะไรแต่ต่างกันยังไง ในบทความต่อไปจะพูดถึง function ต่างๆ ของ PDM และ PLM สามารถอ่านได้ที่ PDM และ PLM คืออะไร ตอน 2