Cimatron E step-by-step สำหรับผู้เริ่มต้น ตอน 3

บทความนี้พูดถึงพื้นฐานเบื้องต้นของ Cimatron E 8.5 โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง part (Creating the part) การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน (Assemble the Components) และการทำ drawing หรือ drafting

บทความของวันนี้ต่อจากตอนที่แล้ว Cimatron E step-by-step สำหรับผู้เริ่มต้น ตอน 2 โดยจะเขียนต่อเกี่ยวกับการสร้าง wire-frame เพื่อสร้างผิว blend

Cimatron E เป็นโปรแกรมแบบ Hybrid environment คือสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Solid (ทั้ง Solid แบบปิดและแบบเปิด) งานในแบบของ Surface และ Wire-Frame ได้ในงานๆ เดียวกัน

ในขั้นตอนต่อไปต้องทำการสร้างพื้นผิวตามรูปด้านล่างเพื่อนำมาทำเป็นผิวด้านบนของ Mouse ที่เราต้องการสร้าง โดยนำมาตัด Solid ที่ทำการ Extrude เอาไว้โดยตัดเอาส่วนบนออกไป

cimatron-e-step-by-step-9cimatron-e-step-by-step-10

เริ่มสร้างผิวตามด้านบนโดยการเปิด File ใหม่แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

cimatron-e-step-by-step-11

 • สร้าง sketch แรก (หมายเลข 1) ด้วยคำสั่ง arc โดยใช้ ZX plane ที่ตำแหน่ง origin เป็น plane ของ sketch กำหนดให้ความยาวของ arc = 64 สร้างโดยให้จุดแรกอยู่ในแนวเดียวกับจุด origin แต่สูงขึ้นมาด้านบนตามความสูงที่ต้องการ แล้วทำการสร้าง arc โดยให้จุดปลายที่สองอยู่ทางขวามือและห่างจากจุดแรก 64 โดยที่ความสูงของจุดปลายที่สองจะสูงหรือต่ำกว่าจุดแรกก็ได้ สำหรับ radius ให้กำหนดโดยดูความสวยงามของ arc เป็นหลัก เมื่อสร้างเสร็จแล้วออกจาก sketch (ตามขั้นตอนปกติของ Cimatron E 8.5 Quick Tour ในขั้นตอนนี้ต้องทำการโหลด file ที่ได้สร้าง profile ต่างๆ ไว้หมดแล้วแต่ว่าไม่สามารถหา file ตัวนั้นมาให้โหลดกันได้ จึงได้ทำการอธิบายวิธีการสร้างไว้แทน และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถบอกขนาดที่แน่ชัดของ profile ทั้งหมดได้ แต่คิดว่าเท่านี้ก็สามารถใช้สำหรับการฝึกใช้ software ได้)
 • สร้าง sketch ที่สอง (หมายเลข 2) โดยเริ่มด้วยการสร้าง datum plane ที่ offset ออกไปจาก ZX plane = 103 ด้วยคำสั่ง Datum/Plane/Parallel ตามขั้นตอนด้านล่าง
  • เลือก Datum/Plane/Main Planes แล้วเลือกที่ UCS จากนั้นกด OK
  • เลือก Datum/Plane/Parallel แล้วเลือกที่ ZX plane จากนั้นกำหนดค่าใน +VE Y = 103 เพื่อสร้างอีก plane ที่ขนานกันจากนั้นกด OK
  • เมื่อได้ plane แล้วก็เข้าไปใน sketch แล้วใช้คำสั่ง arc สร้างส่วนโค้งที่ต้องการ กำหนดให้ความยาวของ arc = 64 สร้างโดยให้จุดแรกอยู่ในแนวเดียวกับจุด origin แต่สูงขึ้นมาด้านบนตามความสูงที่ต้องการ แล้วทำการสร้าง arc โดยให้จุดปลายที่สองอยู่ทางขวามือและห่างจากจุดแรก 64 โดยที่ความสูงของจุดปลายที่สองจะสูงหรือต่ำกว่าจุดแรกก็ได้ สำหรับ radius ให้กำหนดโดยดูความสวยงามของ arc เป็นหลัก เมื่อสร้างเสร็จแล้วออกจาก sketch
 • สร้าง sketch ที่สาม (หมายเลข 3ด อีก rallel es ใช้สำหรับการฝึกใช้ นั้นรูปร่างของวยเหตุนี้จึงไม่สามารถบอกขนาดที่แน่ชัดของ ) ด้วยคำสั่ง arc โดยใช้ ZY plane ที่ตำแหน่ง origin เป็น plane ของ sketch สร้างส่วนโค้งโดยใช้จุดปลายจุดแรกของ sketch ที่ 1 และที่ 2 เป็นจุดปลายทั้งสองของส่วนโค้งตามลำดับ กำหนดรัศมีของส่วนโค้งตามที่ต้องการแล้วออกจาก sketch
 • สร้าง sketch ที่สี่ (หมายเลข 4) โดยเริ่มด้วยการสร้าง datum plane ที่ offset ออกไปจาก ZY plane = 64 ด้วยคำสั่ง Datum/Plane/Parallel ตามขั้นตอนด้านล่าง
  • เลือก Datum/Plane/Main Planes แล้วเลือกที่ UCS จากนั้นกด OK
  • เลือก Datum/Plane/Parallel แล้วเลือกที่ ZY plane จากนั้นกำหนดค่าใน +VE X = 64 เพื่อสร้างอีก plane ที่ขนานกันจากนั้นกด OK
  • เมื่อได้ plane แล้วก็เข้าไปใน sketch แล้วใช้คำสั่ง arc สร้างส่วนโค้งที่ต้องการ สร้างส่วนโค้งโดยใช้จุดปลายจุดที่สองของ sketch ที่ 1 และที่ 2 เป็นจุดปลายทั้งสองของส่วนโค้งตามลำดับ กำหนดรัศมีของส่วนโค้งตามที่ต้องการแล้วออกจาก sketch

ตอนนี้ Sketch ทั้งหมดก็ถูกสร้างหมดแล้ว ทำการ save file

บทความต่อไป (Cimatron E step-by-step สำหรับผู้เริ่มต้น ตอน 4) จะเขียนเกี่ยวกับการนำ Sketch ที่เพิ่งสร้างไป ไปสร้างผิวแล้วนำไปตัดส่วนของ solid ที่ extrude

คัดลอกบางส่วนของบทความมาจาก Cimatron E 8.5 Quick Tour