10 เทคนิคการเลือก Object ใน AutoCAD

การเลือก Object ที่เราต้องการใน AutoCAD บางครั้งก็เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเวลาที่งานที่เราทำอยู่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วย object มากมาย แต่ AutoCAD ก็มี Option ในการเลือก object อยู่หลายแบบเพื่อให้ user สามารถเลือกใช้ประโยชน์ให้เหมาะกับกรณีต่างๆ

 

  1. การเลือกแบบ Single object

การเลือก Object แบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานคือเลือก object ที่ต้องการทีละอันโดยเลือกไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ object

 

Object selection

Object selection

 

  1. การเลือกแบบ window selection

ทำการเลือก Object ตามวิธีนี้ได้โดย กำหนดจุดสองจุดเพื่อสร้างขอบเขตสำหรับเลือก object โดยหลังจากเลือกจุดแรกแล้ว (จุดที่เลือกต้องอยู่ด้านซ้ายของ object ที่ต้องการเลือก) แล้วเลือกจุดที่สองไปทางขวาของจุดแรก จะได้ขอบเขตสำหรับการเลือก object เป็นสี่เหลี่ยม Object ที่อยู่ด้านในของขอบเขตที่กำหนดไว้จะถูกเลือกทั้งหมด ตามรูปด้านล่าง

 

Window selection

Window selection

 

ถ้าเลือกจุดที่สองไปทางซ้ายของจุดแรกจะเป็นการเลือกแบบ cross window selection ซึ่งจะพูดถึงในหัวข้อต่อไป การเลือก object ของแบบนี้คือ default ของการเลือกแบบ window selection

ถ้าต้องการกำหนดการเลือก object เป็นแบบ window selection ในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ W ที่ command line แล้วกด [enter] หลังจากนี้การเลือก object จะเป็นแบบ window selection ทั้งหมดไม่ว่าจะเลือกจุดแรกอยู่ทางซ้ายหรือขวาก็ตาม

  1. การเลือกแบบ cross window selection

การเลือก object แบบนี้ทำเหมือนกับการเลือกแบบ window selection แต่จะเลือกจากขวาไปซ้าย โดยความแตกต่างคือ object ที่อยู่ด้านในและ object ที่มีบางส่วนอยู่ในขอบเขตที่กำหนดจะถูกเลือกทั้งหมด

 

Cross object selection

Cross object selection

 

ถ้าต้องการกำหนดการเลือก object เป็นแบบ cross window selection ในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ C ที่ command line แล้วกด [enter]

  1. การเลือกแบบ fence selection

การเลือก object แบบนี้เหมือนกับการทำรั้วที่สัมผัสกับ object ที่ต้องการเลือก

 

Fence selection

Fence selection

 

ถ้าต้องการกำหนดการเลือก object เป็นแบบ fence selection ในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ F ที่ command line แล้วกด [enter] หลังจากกำหนดรั้วที่เป็นขอบเขตที่ต้องการเสร็จแล้วกด [enter] เพื่อเลือก object ที่ต้องการ

  1. การเลือกแบบ window polygon selection

การเลือกแบบนี้เหมือนกับการเลือกแบบ window selection เพียงแต่ว่าไม่กำหนดจำนวนจุดที่ต้องการสร้างเป็นขอบเขต ในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ WP ที่ command line แล้วกด [enter]

 

Window polygon selection

Window polygon selection

 

Object ที่อยู่ด้านในขอบเขตที่สร้างไว้จะถูกเลือกทั้งหมด

  1. การเลือกแบบ crossing polygon selection

การเลือกแบบนี้เหมือนกับการเลือกแบบ cross window selection เพียงแต่ว่าไม่กำหนดจำนวนจุดที่ต้องการสร้างเป็นขอบเขต ในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ CP ที่ command line แล้วกด [enter]

 

Crossing polygon selection

Crossing polygon selection

 

Object ที่อยู่ด้านในและ object ที่มีบางส่วนอยู่ในขอบเขตที่กำหนดจะถูกเลือกทั้งหมด

  1. การเลือกแบบ touching objects selection

ในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ FS ที่ command line แล้วกด [enter] จากนั้นเลือก object โดย object ที่สัมผัสกับ object ที่เลือกไว้ทั้งหมดจะถูกเลือก

  1. การเลือกแบบ cycle overlapping object

ถ้างานที่เราทำอยู่มี object ที่ซ้อนทับกันหรือตัดกันอยู่เป็นจำนวนมาก แล้วทำให้การเลือก object ต้องมีการ zoom in / zoom out หลายครั้งเพื่อเลือก เราสามารถใช้วิธี cycle overlapping เพื่อเลือก object ได้โดยกด [shift] + [space] โดยกด [shift] ค้างไว้แล้วกด [space] หลายครั้งจนกระทั่งเลือกไปถึง object ที่เราต้องการ จากนั้นปล่อยปุ่มทั้งหมดแล้วใช้ mouse ในการกดเลือก

  1. การเลือกโดย previous selection หรือ last object

ทำการเลือก object ที่ได้ทำการเลือกไปก่อนหน้านี้โดยในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ P ที่ command line แล้วกด [enter]

กรณีต้องการเลือก object ที่เพิ่งทำการสร้างหรือมีการแก้ไขไป ทำได้โดยในระหว่างที่ AutoCAD บอกให้มีการเลือก object พิมพ์ L ที่ command line แล้วกด [enter]

  1. การเพิ่มหรือลด object ที่เลือกไปแล้ว (Remove/Add selection)

ในกรณีที่เราต้องการเลือก object หลายๆ object หรือเกือบทั้งหมด การเลือก object ทั้งหมดแล้วเลือกเฉพาะ object ที่ไม่ต้องการออกจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า ทำได้โดยเลือก object ทั้งหมดจากนั้นกด [shift] ค้างไว้แล้วเลือก object ที่ไม่ต้องการ หรือพิมพ์ R ที่ command line แล้วกด [enter] เพื่อเปลี่ยนการเลือกเป็นแบบ remove และทำการยกเลิก remove โดยพิมพ์ A ที่ command line แล้วกด [enter]

 

หลังจากนี้หวังว่าทุกคนคงจะทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

One comment