ทำความรู้จักกับ CAD/CAM Software

อะไรคือ CAD

CAD หรือ Computer Aided Design คือ ระบบของ software ที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานด้านการออกแบบและวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำขึ้นมาเพื่อแทนที่วิธีการออกแบบแบบเดิม โดยใช้ 3D modeling เข้ามาช่วยในการสร้างชิ้นงาน แก้ไข และวิเคราะห์ ในงานเกี่ยวกับ engineering design

รูปแบบของข้อมูลของ CAD

รูปแบบข้อมูลของ CAD ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการทำ modeling ที่มีมาใน CAD software โดยมีรูปแบบพื้นฐานดังนี้

 1. Wire frame modeling

 

wireframe modeling

wireframe modeling

 

 1. Surface modeling

 

surface-modeling

surface-modeling

 

 1. Solid modeling

 

Solid-Model

Solid-Model

 

4 function การทำงานพื้นฐานของ CAD

 1. ยกระดับและเพิ่มผลผลิตในการออกแบบให้สูงขึ้น (increase productivity)
 2. ยกระดับและเพิ่มมาตรฐานในการออกแบบ (increase design standard)
 3. ยกระดับและเพิ่มคุณภาพของเอกสารในการออกแบบ เช่น drawing (increase quality of design documentation)
 4. ยกระดับและพัฒนาข้อมูลของการผลิต (develop a manufacturing database)

 

อะไรคือ CAM

CAM หรือ Computer aided manufacturing คือ ระบบของ software ที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยในการจำลองและสร้างเส้นทางของการกัดงานในการ machining ชิ้นงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ้มต้นไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยปกติ CAM software มักจะมี manufacturing process planning, assembly planning and robot programming โปรแกรมวิเคราะห์และจำลองการผลิตติดมาด้วย

 

4 function การทำงานพื้นฐานของ CAM

 1. Simulate การ machining และขั้นตอนอื่นๆในการผลิต
 2. Optimize ขั้นตอนการผลิตโดยเราสามารถกำหนดลำดับของการ machine หรือ process, เลือกประเภทของเครื่องมือ กำหนดค่าใช้จ่ายในการผลิต กำหนดคุณภาพของพื้นผิว (surface finish) ของชั้นงานและคุณภาพของชิ้นงานในด้านอื่นๆ
 3. สามารถเช็คความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิตได้โดยสามารถกำหนด อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น Tool, clamping, fixture และประเภทของ material แล้วทำการ simulate เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัยของขั้นตอนการผลิต
 4. ยกระดับและพัฒนาข้อมูลของการตรวจวัด (develop a inspection database)

 

ภาพรวมของ Function โดยทั่วไปของ CAD software

 • Geometric modeling
  • รูปแบบข้อมูลของ CAD ในแบบ wire frame, surface และ solid
  • Model ที่สร้างขึ้นมามาสารถทำ cross-section หรือ animation
  • สามารถแสดงมุมมองได้หลายรูปแบบรวมทั้งสามารถ pan, zoom หรือ move เพื่อให้เห็นรายละเอียดของชิ้นงานมากขึ้น
  • Model สามารถแสดงได้ทั้งใน 2D และ 3D
 • การทดสอบในด้านของ engineering
  • Thermal, electrical, dynamic load, impact และการวิเคราะห์อื่นๆ
  • การทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้าน physical เช่น mass, inertia และ volume
  • ทดสอบการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่
  • ทดสอบ clearance, interference และ tolerance
  • ทดสอบ FEA เพื่อวิเคราะห์ความเครียดที่จะเกิดขึ้น (stress analysis)
 • การประเมินการออกแบบ design estimatation
  • ให้ dimension โดยอัตโนมัติ
  • ทดสอบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  • ทดสอบ prototype
 • สร้างเอกสาร และ animation อย่างอัตโนมัติ
  • สร้าง drawing อัตโนมัติ
  • Product specification
  • ข้อมูลของการผลิต (manufacturing database)