Design engineer job description

ก่อนที่จะเริ่มพูดถึงเรื่องความรู้หรือทักษะในด้านต่างๆ ของ Design engineer เรามาเริ่มต้นที่การทำความรู้จักกันซะหน่อยว่า Design engineer คืออะไร และมี job description หลักๆคืออะไรบ้าง

Design engineer จะต้องทำการวิจัย (research) และรวบรวบ idea ต่างๆ เพื่อมาพัฒนา (develop) ผลิตภัณฑ์ (product) ใหม่ หรือปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดย Design engineer สามารถทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ electronics, automotive, aerospace, tooling ไปจนถึง สิ่งทอ (textiles) และอุตสาหกรรมอื่นๆ และนอกจากอุตสาหกรรมแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ Design engineer ก็ยังสามารถทำงานได้ในหลากหลายประเภทของผลิตภัณฑ์เช่น โทรศัพท์มือถือ (mobile), ชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto part), ของใช้ในบ้าน (Household) หรือชิ้นส่วน electronics

Job description หรือหน้าที่หลักๆของ Design engineer จะประกอบไปด้วย
วิจัย (Research) : วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรังปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยต้องวิจัยภายใต้ requirement ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัดต่างๆในการผลิต และยังต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและภายในงบประมาณที่กำหนด
ออกแบบ (Design) : นำ idea ที่ได้จากการวิจัยมาทำให้เป็นรูปธรรมจนสามารถเข้าสู่ขบวนการผลิตได้ โดยใช้ CAD/CAM software เป็นตัวช่วยในการออกแบบ
ทดสอบ (Testing) : ทดสอบและวิเคราะห์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ (Prototype) ตามมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถที่จะทำงานตามที่ตั้งเป้าไว้
แก้ไขการออกแบบและทดสอบซ้ำ (Modifying design and re-testing) : นำผลจากการทดสอบมาปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้ได้ผลการทดสอบตามที่ตั้งเป้าไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้องทำหลายครั้งจนได้ผลการทดสอบและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ออกมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต่อไป
รายงาน (Report) : ทำรายงานหรือ presentation เพื่ออธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การทดสอบ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ และรวมถึงขั้นตอนทั้งหมดในการผลิตให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ

ทักษะ (Skills)

  • ทักษะในการแก้ปัญหาที่สูง (Strong problem solving skill)
  • มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิด idea ใหม่ๆ
  • ความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน CAD หรือ CAD/CAM software
  • ความรู้ในเรื่องการออกแบบ (Engineering design knowledge)
  • รู้และเข้าใจในกระบวนการผลิต (Manufacturing process)
  • มีความรู้ในเรื่องวัสดุและการเลือกใช้ (Material properties and selection)

นอกจากทักษะหรือ Skills ทางด้าน Technical แล้ว Design Engineer ควรมีทักษะอื่นๆอีกเพื่อช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้ดีและเร็วขึ้นเช่น

  • ความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม (Communication and team working skills)
  • เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับ business demands
  • ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์

ตอนนี้เราก็รู้กันแล้วว่า Design engineer มีหน้าที่อะไรและต้องมีทักษะอะไรบ้าง บทความต่อๆไปจะพูดถึงความรู้ และ Know-how ต่างๆที่จำเป็นต่อความสำเร็จในอาชีพการทำงานของ Design engineer

One comment